Shopping Cart

No products in the cart.

Ochrana osobných údajov

1. Informácie o MTE

 1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti MTE, s.r.o., IČO: 43 934 528, so sídlom Štefánikova 3897, 085 01 Bardejov, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 19674/P (ďalej len „MTE“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok https://ecubug.sk (ďalej len „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len „užívateľ“) a zákazníkov MTE, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).
 2. MTE pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

2. Aké údaje spracovávame?

 1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na webových stránkach spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na webových stránkach alebo pri vytvorení Vašej objednávky.
 2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia.
 3. MTE nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3. Pre aké účely údaje spracovávame?

 1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi MTE a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže MTE vybaviť Vašu objednávku.
 2. Pre ponuku našich produktov a propagáciu webových stránok formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva MTE predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Upozorňujeme, že registráciu na webových stránkach môžu vykonávať iba osoby staršie ako 16 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení.
 3. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie webových stránok spracováva MTE pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spravidla na základe uvedených dát získava MTE štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované a anonymné. Viac informácií o cookies.

4. Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielanie obchodných oznámení

 1. Obchodné oznámenia. Užívatelia aj zákazníci MTE môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:
  • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo
  • namietať proti spracovaniu osobných údajov v MTE na e-mailovej adrese gdpr@mte.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.
 2. Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete MTE ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií o zákaze a mazaní cookies.

5. Kto má prístup k údajom?

 1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané MTE a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s MTE.
 2. MTE ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre MTE na účely a spôsobom, ktoré MTE stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré MTE využíva, patria:
  • prepravné spoločnosti – Slovak Parcel Service s.r.o. , DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., Slovenská pošta a.s., Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
  • TPA GetFinDone s.r.o. (ekonomické poradenstvo a vedenie účtovníctva)
  • Google LLC (nástroje Google Analytics pre analýzu návštevnosti)

6. Ako dlho údaje spracovávame?

 1. MTE spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona MTE následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.
 2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 3 rokov. Potom MTE požiada o udelenie nového súhlasu.
 3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva MTE po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.
 4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva MTE iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na MTE vzťahujú.

7. Aké sú vaše práva?

 1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na MTE a požadovať:
  • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré MTE spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo MTE. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
  • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli MTE, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám MTE potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
  • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže MTE správne vybaviť Vašu objednávku.
  • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu(napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že MTE spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
  • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už MTE nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok MTE Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
  • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od MTE k inému subjektu, kedy MTE odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.
  • Ďalej môžu zákazníci MTE vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej MTE okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.
 2. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností MTE so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. Bezpečnosť

 1. MTE dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). MTE kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.
 2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany MTE pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

9. Kontakt

S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na MTE emailom na adresu gdpr@mte.sk.

Tieto pravidlá sú účinné od 20. 5. 2018.